Rádi byste do přednášky, debaty nebo pracovního stolu pozvali zajímavou architektku, urbanistku, městskou plánovačku, kulturní, komunitní manažerku, umělkyni, výzkumnici nebo pedagožku zabývající se městem, městským rozvojem či veřejným prostorem?

Pracujete v těchto disciplínách a potřebujete profesní radu nebo hledáte sparring partnerku pro Váš projekt?

Zajímá Vás práce a život inspirativních žen?

Chtěli byste sdílet vlastní zkušenost nebo podpořit další ženy?

Zajímá Vás téma genderově citlivého, inkluzivního urbanismu a kultury veřejného prostoru?

Je jedno kdo jste, pokud jste ale alespoň na jednu z výše uvedených otázek jste odpověděli ano, vítáme Vás na stránkách Women Public Space. Prague (WPS Prague).


Kontext

Od roku 2012 hlavní město Praha podniká kroky směrem k modernímu urbanismu a městskému plánovaní. Skrze aktivní interdisciplinární a participativní přístup soutěží s ostatními evropskými metropolemi. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy se stal vedoucí organizací s touto agendou. Pro Hlavní město jsou vytvářeny nové dokumenty jako Strategický plán, Metropolitní plán, Manuál participace a další. Stejně tak vznikly nové diskusní platformy (Metropolitní ozvučná deska, Ladíme Prahu) a četné pracovní skupiny, kde se odborníci z rozličných oblastí setkávají a komunikují naléhavé otázky města Prahy. Současně významný počet aktivních skupin, iniciativ a nevládních organizací přispěl svou činností k této nové vlně (reSITE, Street for Art, 4+4 dny v pohybu, Festival Zažít Město Jinak a další).

Zmíněné kroky vnímáme za potřebné k dosažení vyšší kvality městského plánování a následně kvality městského života, nelze však opomenout dlouhodobě nedostatečné zastoupení žen v mezioborových diskusích. Rovnost v zastoupení žen a mužů a uplatňování genderových principů by v moderním, demokratickém plánovaní měst měly představovat cíle nejen pro Prahu, ale pro každé město s vizí.

Ženy a profese

Existuje mnoho důvodů, proč se v architektuře, urbanismu a městském plánování vyskytuje méně praktikujících žen. A to i přestože se jejich počet na univerzitách dlouhodobě zvyšuje a v posledních letech dosahuje nebo dokonce přesahuje polovinu všech absolventů. Nedostatek času či sebedůvěry, nerovnost na pracovišti, rigidní organizační nebo pracovní struktura, nízké nebo nerovné platové ohodnocení, hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, partner či rodina - to vše může komplikovat profesní život žen.

Zatímco genderová rovnost v těchto disciplínách je v zahraničí často diskutovaným tématem, v Praze podobná diskuze zatím neexistuje , natož profesní síť spojující ženy z různých oborů  s ohledem na interdisciplinární přístup městského plánování a rozvoje Prahy.

Women Public Space Prague vznikla na jaře 2015 jako reakce sedmi žen - architektek, urbanistek, výzkumných pracovnic, kulturních manažerek a lékařky - především na nepoměr mezi ženami a muži podílejících se na projektech spojených s architekturou, urbanismem a městským plánováním v Praze.

Naše mise

Women Public Space. Prague (WPS Prague) si klade za cíl poukázat na ženský expertní potenciál, podporovat ženský leadership, a pomáhat ženám v osobním růstu tak, aby se mohly lépe zapojit do profesí souvisejících s městským rozvojem, veřejným prostorem a se zvyšováním kvality městského života. 

V dlouhodobém horizontu bude WPS Prague vyhledávat stávající i potenciálnípřekážky participace žen - odbornic v plánovacích a rozhodovacích procesech a identifikovat kroky, které by vedly k jejich odstranění. Spoluprací, sdílením osobních a profesních zkušeností, podporou mentoringu a sponzoringu mezi ženami a nejen mezi nimi, chceme pěstovat solidaritu jako základní hodnotu demokratičtější a spravedlivější společnosti.

 

1. Mapovat a združovat aktivní ženy v oblasti architektury, urbanismu a městského plánování, komunitního rozvoje, vzdělávání, výzkumu, kultury a umění týkajícího se rozvoje měst, veřejného prostoru a zvyšování kvality městského života.                           

2. Prezentovat profesní aktivity začínající i etablované generace odbornic ve zmíněných oblastech.           

3. Pořádat a podílet se/účastnit se na akcích pro sdílení osobních a profesních zkušeností mezi ženami, podporovat jejich kariérní růst, pomáhat vyvažovat jejich práci s dalšími oblastmi jejich života a prohlubovat chápání genderového aspektu a rovnosti v architektuře, urbanismu a městském plánování.                  

4. Zasadit se o vyšší zastoupení žen ve veřejných debatách, pracovních stolech a o integraci genderově citlivých principů do probíhajících projektů v Praze. Platforma usiluje o vytvoření spolupráce mezi expetkami a institucemi soukromého i veřejného sektoru.

5. Provádět výzkum, zapojovat se do projektů týkajících se genderových aspektů a rovnosti v architektuře, urbanismu, městském plánování a rozhodování. Ke spolupráci zveme univerzity, asociace, instituce a jednotlivce s podobným smýšlením a agendou.

6. Inspirovat expertky v jiných českých a zahraničních městech.    

Co děláme?

1. Vytváříme síť expertek v Praze (a postupně i v jiných městech).

2. Poskytujeme kontakt na ženské expertky

3. S těmito ženami děláme rozhovory, v nichž odhalujeme jejich rozmanité pohledy na architekturu, urbanismus a městské plánování.

4. Zapojujeme se do výzkumných aktivit týkající se genderových aspektů v těchto oborech.

5. Pořádáme a podílíme se na vzdělávacích a networkingových akcích, diskusních klubech a workshopech.

6. Pomáháme propojit podobně smýšlející jedince a instituce.